• زمان بندی دوره ها

    از آغاز راه با تا پایان راه

این دوره ها به صورت کاملا اختصاصی و در مدت زمان ۳ ماهه برگزار خواهد شد، تمامی محتوای این دوره ها بر اساس نیازهای فعلی بازار و صنعت تدوین خواهد شد.
سرفصل هایی که در این پرورپوزال آورده شده است، برای شروع کار خواهد بود و آموزش سایر تکنولوژی های openSource از قبیل PHP,node js,laravel و … در ادامه آن گنجانده شده است.
خلاصه هدف این پروژه تربیت نیرویی است که در پروژها، شرکت ها و طرح های داخل کشور و بیرون از مرز قابل استفاده باشد.

مدت زمان دوره:
۱۲ هفته
۶ روز در هفته
۳ ساعت آموزش / ۵ ساعت کار عملی

+550 ساعت

آموزش عملی و تئوری
کار به صورت پروژه محور

زمان بندی آموزش دوره ها
TopicTopicTopic
W1ALGSECI
W2ALG
SECI
W3ALGSEJava
W4HTMLCSSJAVA
W5HTMLCSSJava
W6HTMLJSJava
W7MySQLJSJava
W8MySQLJSJava
W9MySQLJSPJava
W10JSPJava
W11JSPJava
W12JSPJava

موارد تکمیلی

کل فرایند از شروع تا پایان به صورت 3 دوره ی 1 ماهه و جمعا در بازه ی زمانی 3 ماهه صورت میگیرد.
در پایان این دوره دانشجو توانایی کار با تمامی تکنولوژی های مشخص شده را دارا خواهد بود.

این موارد در صفحه سرفصل ها مشخص شده است.

+350 ساعت

کار عملی در دوره آموزشی

+200 عنوان

سرفصل آموزشی

+200 ساعت

آموزش